Program Partnerski

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

Program Partnerski ma na celu umożliwienie zdobywania dodatkowych profitów przez Klientów TJ Logistic dzięki polecaniu TJ Logistic oraz systematycznej współpracy na określonych w regulaminie warunkach.

§ 1 Definicje

1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania programu partnerskiego TJ Logistic Polska (dalej: Programie), a w szczególności zasady naliczania i rozliczania premii rabatowych dla podmiotów biorących udział w Programie.
2. Organizatorem programu partnerskiego jest TJ Logistic Transport Jabłońscy Sp z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Słoneczna 19 64-800 Chodzież. NIP: 6070082348, REGON: 363020895, zarejestrowana przez SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000586556, nazywana dalej Organizatorem
3. Partnerem w ramach Programu może być każdy podmiot posiadający aktywne konto klienta w systemie e-hurt TJ Logistic (http://e-hurt.tjlogistic.pl), (dalej: System)

§ 2 Warunki współpracy w ramach Programu Partnerskiego

1. Warunkiem podjęcia współpracy w ramach Programu jest:
1.1 Dokonanie prawidłowej rejestracji klienta przez formularz zgłoszeniowy pod adresem:
http://e-hurt.tjlogistic.pl/zgloszenie-program-partnerski (patrz § 3)

1.2 Dokonanie pozytywnej weryfikacji zgłoszonego klienta przez organizatora (patrz § 2,
pkt.2)

1.3. Dokonywanie zamówień przez System zarówno przez partnera (polecającego) jak również klienta (polecanego), zgodnie z § 4 pkt.1

1.4. Profity wynikające z uczestnictwa w Programie opisane są szczegółowo w ….. regulaminu

2. Pozytywnie zgłoszony klient w ramach Programu musi spełniać następujące warunki:
2.1 Prowadzić legalną i aktywną handlową działalność gospodarczą na terenie Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Niemiec.

2.2 Posiadać minimum jeden fizyczny punkt sprzedaży (sklep) na terenie państw w obrębie państw wymienionych w § 2 pkt. 2.1

2.3 Posiadać polskojęzyczną obsługę sklepu lub biura, umożliwiającą niezakłóconą komunikację pomiędzy organizatorem a klientem.

2.4 Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia polecanego klienta ze względu na umiejscowienie punktu sprzedaży, sprzeczności interesów oraz innych uwarunkowań rynkowych.
3. Z chwilą aktywacji konta polecanego klienta, Partner będzie otrzymywał informacje w Systemie pozwalające mu na kontrolowanie profitów wynikających z uczestnictwa w Programie
§ 3 Rejestracja klienta przez partnera

1. Rejestracja klienta następuje za pomocą formularza internetowego udostępnionego na stronie http://e-hurt.tjlogistic.pl/zgloszenie-program-partnerski (po zalogowaniu Partnera do swojego konta w Systemie)

2. Sposób i warunki przetwarzania danych osobowych określa regulamin e-hurt.tjlogistic.pl oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane RODO.
3. Przy wysyłaniu danych Partner dokonuje także akceptacji niniejszego regulaminu oraz potwierdza zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną
4. Po rejestracji przez Partnera klienta, Organizator dokonuje weryfikacji w terminie 3 dni roboczych od rejestracji.
5. W przypadku posiadania przez polecanego klienta więcej niż jednego punktu sprzedaży, Partner dodaje dodatkowy punkt (sklep) w formularzu zgłoszeniowym, wraz z danymi teleadresowymi.

§ 4 Sposób naliczania profitów oraz ich rozliczanie.
1. Aby uzyskać profity w Programie musi bezwzględnie zaistnieć poniższa zależność:

1.1. Partner musi złożyć zamówienie za minimum 500 GBP lub EUR (w zależności od kraju), bez rabatu, w danym tygodniu.

1.2. Punkt polecanego klienta musi złożyć zamówienie osiągając minimum logistyczne dla punktu w danym tygodniu.
2. Profity za uczestnictwo w programie będą naliczane w formie dodatkowego rabatu procentowego na zamówienie złożone w kolejnym okresie zamówień, zgodnie z tabelą §4 pkt.3
3. Tabela naliczania profitów w Programie

Ilość klientów/ punktów, poleconych z aktywnym zamówieniem
Dodatkowy procent rabatu przyznany do zamówienia* Uwagi

1 klient/punkt
+ 5%
*przy zamówieniu
w następnym tygodniu
`
2 klientów/punkty
+ 8%
*przy zamówieniu
w następnym tygodniu

3 klientów/punkty
+ 10%
*przy zamówieniu
w następnym tygodniu

4. Większa ilość punktów będzie rozliczana na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy Organizatorem a Partnerem.
5. Naliczony profit w postaci dodatkowego rabatu będzie automatycznie rozliczony przez System tylko i wyłącznie w następnym (kolejnym) tygodniu.

6. Jeśli, Partner nie złoży zamówienia spieniającego minimum logistyczne w następnym tygodniu, naliczony profit tytułu uczestnictwa w Programie, przepada
7. Na rozliczenie profitu Partnera nie ma wpływu czy polecany klient/klienci złożył/złożyli) zamówienie w tygodniu, w którym następuje rozliczenie naliczonego profitu.
8. Z naliczenia profitów w Programie wyłączone są tzw. „zamówienia świąteczne” (Wielkanoc oraz Boże Narodzenie)
9. Rozliczenie profitów nie obejmuje tzw. „zamówień świątecznych”. Naliczone profity za zamówienia poprzedzające „zamówienia świąteczne” będą rozliczane w tygodniu następującym bezpośrednio po „zamówieniach świątecznych”

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator.
2. Program partnerski będzie działał do dnia 31.12.2019, gdzie naliczone profity będą rozliczane w tygodniu nr 1 roku 2020.
3. Regulamin jest dostępny w formie PDF pod adresem ………….
4. Kontakt w sprawie Programu Partnerskiego jest możliwy pod adresem:
5. Organizator zastrzega sobie zmianę regulaminu Programu, z obowiązkiem powiadomienia uczestników Programu przez Organizatora na min. 7 dni przed wprowadzeniem zmian przez środki komunikacji elektronicznej (email, SMS,) Partnera.
6. Organizator zastrzega sobie zakończenie Programu bez podania przyczyny z obowiązkiem powiadomienia uczestników Programu przez Organizatora na min. 14 dni przed zakończeniem Programu, przez środki komunikacji elektronicznej (email, SMS, ) Partnera.